नवीन लेखन...

चुकीचे तर्क

मोठ-मोठ्याने आरडत ओरडत, स्वत:शीच बोलत होता विचार जरी गतिमान होते, विषय तोच तो घोळत होता…..१, तऱ्हेवाईक बघूनी वागणे, खुळा त्याला समजत होते वेडेपणाचा प्रकार समजूनी, दुर्लक्ष्य त्याजकडे करित होते…२, वृक्षाखाली बसूनी एकटा, डोळे मिटूनी शांत दिसला त्याच विषयाचा विचार मनी, चक्र गतीने घोळू लागला…३, बाह्यांगाची बघूनी शांतता, ज्ञानी त्यास समजू लागले मतप्रदर्शनी तर्क आधार, चुकीचे घेणारे ते ठरले…४ […]

बंधनातील चिमणी

उड्या मारित चिवचिवत,  एक चिमणी आली दर्पणाच्या चौकटीवरती,  येवून ती बसली बघूनी दूजी चिमणी दर्पणी,  चकीत झाली होती वाटूं लागले ह्या चिमणीला,  आंत अडकली ती उत्सुकता नि तगमग दिसे,  ह्या चेहऱ्यावरी चारी दिशेने बघत होती,  आंतल्या चिमणी परी औत्सुक्याचे भाव सारे दिसती,  आतील चिमणीतही कशी करूं तिची बंधन मुक्ती,  काळजी लागून राही चोंच मारीते आवाज करिते,  […]

कर्तृत्वाला काळ न लागे

सुचले होते सारे कांहीं परि,  ढळत्या आयुष्यीं संधिप्रकाश तो दिसत होता,  सूर्य अस्ताशीं…१, काळोखाची भिती उराशीं,  लांब आहे जाणे कळले नाहीं यौवनांत,  कशास म्हणावे जगणे…२, समजून आले जीवन ध्येय,  चाळीशीच्या पुढें खंत वाटली जाणता,  आयुष्य उरले केवढे…३, ज्ञानविषय अथांग होते,  अवती भवती कसा पोहू ह्या ज्ञान सागरीं,  विवंचना होती…४, निराश होऊं नकोस वेड्या,  कर्तृत्वाला काळ न […]

पक्षी – मुलातले प्रेम

स्वैर मनानें भरारी घेई,  पक्षी दिसला आकाशीं स्वछंदामध्यें विसरला तो,  काय चालते पृथ्वीशीं…१, एक शिकारी नेम धरूनी,  वेध घेई पक्षाचा छेदूनी त्याचा एक पंख,  मार्ग रोखी उडण्याचा…२, जायबंदी होवूनी पडला,  खालती जमीनीवरी त्वरीत उचलून पक्षाचे,  पाय बांधे शिकारी….३ ओढ लागली त्यास घराची,  भेटावया मुलाला आजारी असूनी पुत्र त्याचा,  चिडचिडा तो झाला…४, चकित झाला बघूनी मुलाला,  अंगणी […]

उमलणारी फुले

चोर पावली येता तुम्हीं,  साव असूनी खऱ्या फुलराण्या स्वर्गामधल्या,  नाजुक नाजुक पऱ्या ।।१।। निद्रिस्त जेंव्हा विश्व सारे,  संचारी भुमंडळीं स्वागता रवि उदयाचे,  उमलताती सकाळीं ।।२।। चाहुल न ये कुणासी,  तुमच्या अगमनाची प्रफुल्लतेनें मन देते,  पोंच सौंदर्याची ।।३।। आकर्शक ते रंग निराळे,  खेची फुलपाखरें मध शोषण्या जमती तेथे,  अनेक भोवरे ।।४।। सुगंध दरवळून वातावरणीं,  प्रसन्न चित्त करी […]

क्लिष्ट ईश्वरी मार्ग

संसारातील ऐहिक सुखे,  धडपडीने मिळवीत असे प्रयत्नातील आनंद खरा,  भोगण्यांत तो दिसत नसे…१, उबग येई ह्याच सुखाची,  जीवन खर्चीले ज्या करितां त्या सुखांत समाधान नव्हते,  जाणवले तेच मिळतां…२, प्रभू मिलनाचा आनंद तो,  चिरंतर ते समाधान देयी ईश्वरी मार्ग खडतर असूनी,  क्लिष्टता येते मनाचे ठायीं..३, तसेच चाला उबग सोसूनी,  कठीण अशा त्या मार्गावरती यश येईल कष्टाचे परि, […]

पक्षी भाषा

बराच काळ चिवचिव करीत एक दिसे चिमणीं काय बरे तिज लागत असावे विचार आला मनी…१, तगमग आणि उत्सुक दृष्टीने बघे चोंहिकडे परि लक्ष वेधी ती हालचालींनीं आपल्याकडे….२, शिकवतेस कां ? तूझी चिवचिव भाषा मजला मदत करिन मी शक्तीयुक्तीने दु:ख सारण्याला…३, बघूनी मजकडे चिमणी ओरडे मोठ्या रागानें समर्थ आहे मी माझ्या परि ती नको मदत घेणे…४, मानवप्राणी तूं एक […]

गतकर्माची विस्मृती

एके दिनीं मी निघून जाईन    निरोप घेवून ह्या जगताचा प्रवास माझा अनंतात तो    कसा असेल त्या वेळेचा   आकाशाच्या छाये खालती    विदेही स्थितींत  फिरत राहीन ‘तू’ आणि ‘मी’ च्या विरहीत मी   गत कर्माचे करिन मापन   बाल्यातील चुका उमगल्या     तरूणपणाच्या उंबरठ्यावरी सळसळणारे यौवन रक्त    वृधावस्तेतील खंत ठरी   पूनर्जन्म तो घेण्याकरितां    गर्भाची मी निवड करीन गत जन्मींच्या चुका टाळूनी   […]

नाभिकेंद्रांत आत्मा

आत्मा कोठे असतो,     नाभी केंद्रात शोधाल का ? तो तर दिसत नसे,     मग त्यास जाणाल का ?….१, सर्व इंद्रिये वापरली,     परि न झाला बोध, कोठे लपला आहे,    न लागे कुणा शोध….२, विचार आणि भावना,     संबंध त्याचा ज्ञानाशी मेंदूत आहे इंद्रिय,    संपर्क त्यांचा सर्वांशी….३, मेंदूवरी ताबा असे,    नाभीतील मध्य बिंदूचा समजून घ्या सारे,    तेथेच आत्मा देहाचा…४, मातेचे […]

एकाग्रतेने जगा

जगण्या झाले कठीण क्षण, अन्यायाने सीमा गाठली । चक्र आहे दैव गतीचे, समजूत कुणीतरी मना घातली  ।। जीवन मार्ग सरळ असता,  फेरे पडती नशीबाचे  । अनेक वाटा दिसून येता,  भटकणे मग होई जीवाचे  ।। विसरूनी जातो मार्ग आपला,  तंद्रीमध्ये भटकत असता  । बोलफूकाचे देत राही,  नशीब दैव म्हणता म्हणता  ।। असंख्य वाटा अनेक ध्येये, मिळेल एकची […]

1 2 3 4 14
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..