उगवलेला दिवस

उगवलेला दिवस सावलीसह सरकतो जगंलात गेली गुरढोर रस्ता घराचा धुंडतो ओढ लागुन पिल्याची चिमणी ही परतते काटा रूतयो पायी तरी अलगद असा काढते गाय हंबरते मनात दुधाचा ओवा पान्हावते थांब रे बाला थोडं लवकरच मी पोहोचते पावले झपाझप पडती घराच्या लागल्या ओढीन दिस गेला दुराव्याचा हाक दिली लेकरानं — शरद शहारे

देहातील शक्ती

नासिकांसमोर हात ठेवा, लागेल तुम्हां गरम हवा थंड हवा आत जाते,  गरम होवून बाहेर येते अन्न पाणी घेतो आपण, ऊर्जा निघते त्याच्यातून भात्यापरि फुगते छाती,  हवा आत खेचूनी घेती आतल्या ज्वलनास मदत होते, उष्णता त्यातून बाहेर पडते भावना जेव्हां जागृत होती,  रोमरोम ते पुलकित होती अवयवे सारी स्फूरीनी जाती,  देहामधूनी विज चमकती धनको ऋणको विद्युत साठे, […]

जीवन प्रभूमय

जीवन काय आहे    मला जे वाटत असे ते समजून घ्या तुम्हीं    प्रभूमय ते कसे ….१ मृत्यूचा तो विचार    कधी न येई मनी मृत्यू आहे निश्चित    माहीत हे असूनी…२ भीती आम्हां देहाची    कारण ते नाशवंत न वाटे मरूत आम्ही    आत्मा असूनी भगवंत….३ आत्मा आहेची अमर     मरणाची नसे भीती जी भीती वाटते    ती देहाची असती….४ आत्मा नसे कुणी […]

वडिलांचा आशिर्वाद

नव्हतो कधींही कवि वा लेखक     कसे घडले कांहीं न कळले साहित्य सेवेचा गुण मिळूनी     काव्य मजला सूचू लागले    १ वाङ्‍मयाविषयी प्रेम होते     वडीलांना त्या काळी अथांग ज्ञान त्यांनी मिळविले     पुस्तके वाचूनी सगळी   २ खो – खो मधल्या खेळा सारिखे     खो देत ते गेले बसूनी साहित्याची ठेव सोपवूनी मज     ते गेले चटकन निघूनी   ३ गोंधळून गेलो होतो […]

चुकीचे मूल्यमापन

चार कविता सुंदर रचिल्या,  काव्य वाचन केले त्याचे रसिक जनाची स्तुति ऐकूनी,  स्वप्न रंगविले कालीदासाचे….१, कॉलेजातील रंगमंचावरी,  तल्लीन होवूनी भूमिका केली टाळ्याचा तो कडकडाट ऐकूनी, नटसम्राटाची आठवण झाली….२, जमले होते शंभर श्रोते,  भाषण ज्यांचे समोर केले श्रोत्या मधली स्फुर्ति बघूनी,  गांधी नेहरूसम होवूं वाटले…३, यश जेंव्हां पदरी पडते,  भारावूनी जातो आम्ही त्यावेळी कर्तृत्व शक्तीचे मूल्यमापन,  करीत […]

विपरीत आनंद

खोड्या करणे, त्रास देणे,   हाच बनला स्वभाव त्याचा वाटत होते बघून त्याला,  दूरोपयोग करि तो शक्तीचा…१ पाय ओढणे, खाली पाडणे,  कपड्यावरी तो चिखल फेकणे मारपिट ती करूनी केंव्हां,  गुंडपणा तो करित राहणे…२, बेफिकीर ती वृत्ती तयाची,  स्वार्थाने तो भरला पुरता तुच्छ लेखी इतर जनाना,  स्व आनंद साधत असतां….३, ‘आनंद’ मिळवणे हेच ध्येय,  जीवनाचे तत्त्व खरे ते […]

मन तुझे कां गहिवरले ?

भाळी नसता कुंकंम तुझ्या गे विरचक्र हे हातीं आले मरणोत्तर हा किताब मळतां मन तुझे कां गहिवरले ?   शुर विराची अर्धांगिनी तू युद्धभूमिवर त्यास धाडीले ओवाळूनी निरोप देतां मन तुझे कां गहिवरले ?   देश सेवेत कामी यावे ब्रिद त्याचे मनी ठसविले सांगत असतां हेच दुजांना मन तुझे कां गहिवरले ?   सुर्वणाक्षरीं वाचून गाथा […]

व्यसनासक्ति विषयी !

दारु, बिडी-सिगार, अफू, गांजा, त्यांचा राजा गर्द ! लत लागतां, कित्येक संसार, त्याने केले सारे बरबाद अजगराच्या विळख्याहूनी, महाभयंकर सत्य एक नव्हे, अनेक सारे, नष्ट होतील त्यांत होत आहे उध्वस्त आमची, तरुण ही मंडळी नशेच्या ह्या चक्रामध्ये, गुंतली जी सगळी जाणूनी घ्या त्या शत्रुला, छुपा रुस्तूम तो प्रवेश एकदा शरिरीं मिळतां, कायमचा तो राहतो सहज काढून […]

हत्तीदादा – बालकविता

हत्तीदादा 🐘🐘🐘🐘🐘🐘 हत्ती दादा हत्ती दादा सदा तुम्ही गवत खाता……१ चार चार तुमचे पाय खांबासारखे जाड जुड……२ सोंड मजेदार पिचकारीचा मान आंघोळ घाली तुम्हा छान छान…..३ कान बघा कसे भले मोठे पान सुपासारखे हालती दाण दाण दाण……४ इवलेसे शेपुट त्याची गंमत फार उडवता उडेना माश्या दोन चार…..५ इवलेसे डोळे बघता तरी कसे सर्कशीतले खेळ करता तरी […]

लाडक्या नातीस

जन्मापासूनी बघतो तूला परि जन्मापूर्विच ओळखले रोप लावले बागेमध्ये फूल तयाने दिले   चमकत होती नभांत तेंव्हा एक चांदणी म्हणूनी दिवसाही मिळावा सहवास हीच आशा मनी   तीच चमकती गोरी कांती तसेच लुकलुकणे मध्येच बघते मिश्कीलतेने हासणे रडणे आणि फुलणे   चांदणीचा सहवास होता केवळ रात्रीसाठी दिवस उजाडतां निघून गेली आठवणी ठेवून पाठी   नको जाऊस […]

1 2 3 254