रचली जाते कविता

मिळता मजला बाह्य एकांत,  छळते गर्दी विचारांची मन गुंतविण्या कुणी नसता,  चलबिचल होते भावनांची…१, शब्द वर्णांचा घेवून आधार,  भावना काढी मार्ग आपला आविष्कार घडविण्यासाठी, विचार करितो मदत तिला…२, शब्दांना नटवी थटवी,  ध्वनी लहरी नि सूर गेयता अलंकार मिळता अंगी,  रचली जाते एक कविता…३ डॉ. भगवान नागापूरकर ९००५०७९८५० bknagapurkar@gmail.com    

अजाणतेतील अपमान

स्फुर्ति येऊन कविता केली   आनंद झाला मनीं   । चटकन कागदावरी लिहीली   शब्द येतां ध्यानी   ।। कवितेतील शब्दरचना   झाली बहरदार   । कौतूकाची येई भावना   बघुनी शब्द भांडार   ।। पुर्ण करुनी कविता    टिपूनी घेतली वहीत   । काव्य रचना परत वाचतां   मग्न झालो आनंदात   ।। फेकूनी दिला कागद    ज्यावरी रचिली  कविता   । विचारांत होतो धुंद    कृत्य केले मी अजाणतां   […]

मुरब्बी

लोणच्याला चव येते,  थोडे मुरल्यानंतर आंबाही स्वादिष्ट लागे,  आंबून गेल्यानंतर….१, विचारांची मजा वाटे,  ऐकता ज्ञानी विचार पक्वपणा त्याच्यातील,  देई आनंदाला धार…२, पक्वपणा येण्यासाठीं,  अनुभवाची भट्टी हवी ज्ञान तेव्हां चमकते,  जेव्हां तर्कज्ञान पाही….३, विचारांत मुरलेला,  मुरब्बी तो असतो अनुभवाच्या शक्तीनें,  योग्य पावूल टाकतो…४ डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com  

जीवन एक “जाते”

जात्याच्या पात्यामध्ये, भरडला जाई दाणा  । दोन चाकांत येईल,  मोडेल त्याचा कणा  ।।१।। जीवन मृत्यूची चाके,  सतत फिरत राही  । येई जो मध्ये त्याच्या,  मागे न उरेल काही  ।।२।। मध्यभागी राही स्थिर,  आंस त्यास म्हणती  । वरचे चाक फिरे,  त्याच्या भोवती  ।।३।। आंसाजवळील दाणा,  दूर तो चाकापासूनी  । परिणाम चाकाचा तो होईल,  मग कोठूनी  ।।४।। जन्म […]

जगदंब रक्षण कर

विश्वास माझा तव चरणी, भाव अपिर्तो तुझ्यावरी, जगदंबे अवती-भवती, राहून माझे रक्षण करी … ।। ध्रु ।। सावध नसे निद्रेच्या काळी, धीर देते राहूनी जवळी, झोपेमध्ये जगा विसरता,  सर्ववेळी तू जाग्रण करी…।।१।। जगदंबे अवती –भवती,  राहून माझे रक्षण करी, धावपळीत चाले जीवन,  संकट भोवऱ्यात फिरून दुर्घटनेची चाहूल देवून,  मनास आमच्या दक्ष करी…२ जगदंबे अवती -भवती राहून […]

श्रेष्ठत्वात न्युनता विसरते

विशालतेच्या गुणामध्यें उणीवतेचा लपतो भाग चंद्रातील सौंदर्यामुळे आम्ही विसरतो त्याचा डाग नदिकांठची चिखलमाती सांचलेली दिसते परि निर्मळ प्रवाह वेगांत वाहून ती जाते अथांग सागराच्या उदरीं नवरत्नाच्या खाणीं विसरुन जातो खारेपणा दुर्लक्ष त्यास करुनी सुंदर दिसे रुबाबदार तो पक्षी राज मोर आवाज नसे चांगला परिं नाचतो बहरदार आकर्षक वाटते मनास फूल गुलाबाच लक्ष्य खेचले जातां विचार नसतो […]

व्यर्थ झगडे

सारे धर्म मानव निर्मीत त्यांतच आणली जात पात   ।। सर्व धर्म महान तत्वज्ञानाची असे खाण   ।। प्रत्येकाचा धर्म निराळा जन्मताचि मिळाला   ।। व्यर्थ का भांडता धर्मावरुन तो तर मिळाला जन्मापासून   ।। भेदभाव जावे विसरुन त्यातच सर्वांचे कल्याण   ।। स्वधर्म तत्वे पाळा घरांत बाहेर एक मानवधर्म सर्वांत   ।। मानवधर्म फक्त मानवता त्यांतची मानवाची श्रेष्ठता   ।। डॉ. भगवान […]

लोपलेले श्रेष्ठत्व

डोळे उघडून बघा तुम्हीं    आपल्या देशाला  । महानतेची परंपरा    दिसेल तुम्हाला  ।।१।। जगातील श्रेष्ठ देश म्हणूनी    नाव होते त्याचे  । आज विसरलो महत्त्व सारे    आपल्या पूर्वजांचे  ।।२।। दोष असेल त्यांचा कांहीं    सोडून  द्यावा  । परि अभिमान हा परंपरेचा   मनात ठेवावा  ।।३।। डोळ्यांनी जे बघतो सारे    सत्य  समजता  । कर्ण ऐकवी आम्हांस ज्ञान जे    चूक  ठरविता  ।।४।। कित्येक गोष्टीची उकलन होती   वेदामध्ये आपल्या  । परि पुराणातील वांगी समजूनी    फेकून त्या दिल्या  ।।५।। आमचे जवळील ज्ञान गंगाजळ    आम्ही  विसरतो  । परकियांची कास धरूनी    वाट  भटकतो  ।।६।। ते तर आहे महाठगते     वेद नेई चोरूनी  । पिऊनी आमचीच ज्ञान गंगा    चाले मान उंचावूनी  ।।७।। विचार करावा थोडा याचा    शांत चित्ताने  । […]

दयेची कसोटी

करुनी दयेची बरसात पावन करीतो दुष्टाला तुझ्या मनाचा ठाव उमजला नाहीं कुणाला वाल्या होता खूनी पापांनी भरले रांजण परि तुझ्या दयेद्वारे गेला तो उद्धरुन कालीदास होता ऐष आरामी राहात होता वेश्येघरीं महाकवी बनवूनी त्याला किमया तूंच करी बहकला होता पुंडलीक पत्नीच्या विपरीत नादानें उभे केले तुला विटेवरी आईबाप सेवा शक्तिनें क्षमा करुनी पाप्यांना पावन तूं करितो […]

महान ग्रंथकार

  दोन ग्रंथ ते अप्रतीम बनले,   ह्या जगावरती रामायण महाभारत ह्याहूनी, श्रेष्ठ काही नसती…..१, धन्य जहाले वाल्मिकी व्यास,  ज्यांनी ग्रंथ लिहीले मानवातील विविधतेचे,  दर्शन ते घडविले….२, विश्वामधला प्रत्येक विषय,  हाताळला दोघांनी शोधून काढण्या काही,  निराळे समर्थ नाही कुणी….३, आद्य कवी वा लेखक म्हणूनी,  मान तयांना आहे अनुकरण ते त्यांचे करिता,  पुष्प तयांना वाहे….४   डॉ. भगवान […]

1 2 3 195