पडछाया !

चालत असता संथ गतीने, एका वाटेवरती संगे माझ्या, माझी छाया,  मागून येत होती वेगामधली बघुनी तीव्रता, ती ही वाढावी वेग खंड न पडता साथ देणे, हेच तिचे अंग तळपत असता रवि आकाशी, जवळ ती आली समरस होण्या माझ्यामध्ये,  पायी घुटमळली ढळू लागला सूर्य हळू हळू, पश्चिम दिशेला प्रकाशातील तीव्रपणा तो कमी होऊ लागला पडू लागले पावूल माझे मंद मंद आता श्रमलो दमलो बसलो खाली, अंधार तो होता दूर दूर ती जावू लागली, छाया मजला सोडूनी […]

बागेतल्या तारका

बागेमधला निसर्ग सारा          टिपत होतो मी रात्र पडूनी चंद्र आकाशी          बाग झाली रिकामी      १   बाकावरती बसून एकटा          मोजत होतो तारे लुकलुकणारा प्रकाश तो            अंक चुकवी सारे           २   अगणित बघुनी  संख्यावरी     प्रसन्न झाले मन किती वेळ तो निघूनी गेला        राहिले नाहीं भान         ३   शितलेतेच्या  वातावरणीं           शांत झोप लागली नयन उघडतां बघितले मी      पहांट ती झाली           ४   गेल्या निघूनी सर्व तारका       आकाशाला सोडूनी शोधूं लागले […]

पूर्णेच्या परिसरांत !

जेंव्हा ठरले गावी जाणे हूर हूर होती  मनी बराच काळ गेला होता आयुष्यातील निघुनी काय तेथे असेल आता सारे गेले बदलूनी काळाच्या प्रवाहामध्ये राहिलं कसे टिकूनी चकित झालो बघुनी सारे जेथल्या तेथे उणीवता न जाणली क्षणभर देखील मानते बालपणातील सवंगडी जमली अवती भवती गतकाळातील आनंदी क्षण पुनरपि उजळती आंबे चिंचा पाडीत होतो झाडावरती चढुनी आज मिळाला तोच आनंद झाडा खालती बसूनी मळ्यामधली मजा लुटली नाचूनी गाऊनी विहिरीमधल्या पाण्यात मनसोक्त ते डुबूनी ऐकल्या होत्या कथा परींच्या तन्मयतेने बसूनी आज सांगे त्याच कथा मी काका मुलांचे बनुनी वाडा सांगे इतिहास सारा पूर्वज जगले कसे भव्य खिंडारी उमटले होते कर्तृत्वाचे ठसे बापू, आबा, मामा, काका, मामी वाहिनी जमती कमी न पडली तसूभरही प्रेमामधली नाती मीही बदललो, गांवहीं […]

पाषाणाच्या देवा

हादरून गेलो मनात पूरता,  ऐकून त्याची करूण कहानी केवळ एका दु:खी जीवाने,  हृदय दाटूनी आणीले पाणी असंख्य सारे जगांत येथे,  प्रत्येकाचे दु:ख निराळे सहन करिल का भार येवढा,  ऐकूनी घेता कुणी सगळे सर्व दुखांचा पडता डोंगर,  काळीज त्याचे जाईल फाटूनी कसाही असो निर्दयी कठोर,  आघात होता जाईल पिळवटूनी मर्म जाणीले आज परि मी, पाषाणरूप तुझे कां […]

विचार, भावना व अंतरज्ञान

विचार, भावना अंतरज्ञान,   संगत असते तिन्हीची यशस्वी करण्याजीवन,   मदत लागते सर्वांची….१   तर्कशुद्धता ठरण्यासाठी,   विसंगतीचा घेई आधार जीवनाचे सत्य उकलन्या,   बुद्धी करीत राही विचार…२,   राग लोभ प्रेमादी गुण,  जीवनाची चमकती अंगे, ‘भावनेचा’ आविष्कार होतां,   एकत्र सर्वां चालन्या सांगे….३,   शोध घेत असता सत्याचा,    अनेक अडचणी त्या येई, सत्य हेच असूनी ईश्वर,   अंतरज्ञान तेच पटवी….४   […]

शब्द जखम

लाखोल्या अन् शिव्या शाप ते,  देत सूटतो कुणी रागाने शब्दांचा भडीमार करूनी,  तिर मारीतो अती वेगाने बोथट बनूनी विरून जाती,  निकामी होई शब्द बिचारे स्थितप्रज्ञाचे बाह्य कवच ते, परतूनी लावी त्यांना सारे स्थितप्रज्ञाचे कवच तूटते,  अहंकार तो जागृत होता शब्दाने परि शब्द वाढते,  वादविवाद हा होऊन जाता शब्द करिती अघाद मनी,  होवून जाते जखम तयांची काल […]

कर्ममुक्ती

न राही तुमचे ते कर्म,  ज्यात प्रभू इच्छा अंतीम….१, प्रत्येक घटनेचे अंग,   त्यात मुख्य ईश्वरी भाग….२ तुमच्या मार्फतच होई   त्याचा इशारा कोण पाही….३, सर्व समजे मीच केले   अहंकाराने मन भरले….४, षडरिपू असे साधन   खेळविता यावे म्हणून…५, राग,लोभ, मोह मायादी   ठेवती वाटते आनंदी….६, परि याच्याच शक्तीने   प्रभू खेळ चाले युक्तीने….७, षडरिपू सारे टाळून   मुक्ती मिळेल खेळातून…..८   […]

पाप वा पूण्य काय ?

काय पूण्य ते काय पाप ते,   मनाचा हा खेळ जाहला ज्यास तुम्ही पापी समजता,   कसा काय तो तरूनी गेला….१,   कित्येक जणाचे बळी घेवूनी,   वाल्या ठरला होता पापी मनास वाटत होते आमच्या,   उद्धरून न जाई कदापी….२,   मूल्यमापन कृतिचे तुमच्या,   जेव्हा दुसरा करित असे, सभोवतालच्या परिस्थितीशी,  तुलना त्याची भासत असे…..३   तेच असते पाप वा पुण्य,  […]

ज्ञान देणारे सर्वच गुरू

अवतीभोवती सारे तुझ्या,   आहेत गुरू बसलेले जाण तयांची येण्यासाठी,   प्रभूसी मी विनविले  ।।   निसर्ग शक्तीच्या सर्व अंगी,   काही तरी असे गुण आपणासची ज्ञान असावे,   घेण्यास ते समजून  ।।   उघडे ठेवूनी डोळे तुम्ही,   बघाल जेंव्हां शेजारी काही ना काही ज्ञान मिळते,   वस्तूच्या त्या गुणापरी  ।।   सारे सजिव निर्जिव वस्तू,   गुरू सारखे वाटावे तेच आहेत […]

दु:खात सर्व शिकतो

दु:खातची शिकतो सारे, उघडोनी मनाची द्वारे दु:खा परी नसे कुणी,  जो सांगे अनुभवानी दु:ख मनावरी बिंबविते, वस्तूस्थितीची जाणीव देते दुसऱ्या परि अस्था देई, जाणीव ठेवूनी कार्य करि अधिकाराने माज चढतो,  खालच्यांना तुच्छ लेखतो जाता अधिकार हातातूनी, माणूसकीला राही जागूनी कष्ट करण्याची वृति येते,  सर्वांना समावून घेते श्रीमंतिमध्ये वाहून जाती, आरामाची नशा चढती गरिबी शिकवते मेहनत,  कष्टाने […]

1 2 3 20