जीवन आनंद

ह्या जीवनाच्या अस्तित्वाचे,  ध्येय कोणते खरे उत्तर याचे कुणा मिळेना, आज पावतो बरे   १ संतसाधू आणि ज्ञानीजन,  बहूत ते झाले समाधानी परि एक मताचे,  उत्तर नाही दिले   २ खेळखेळणे उड्या मारणे,  अन् खाणे पिणे बालपणीच्या आनंदाला,  नव्हते काही उणे   ३ विसरून जाता खेळ उड्या अन् , प्रेम करू लागलो यौवनाच्या उंबरठ्यावरी,  बहरून गेलो   ४ संसार करिता […]

दु:खी अनूभवी

दु:ख जाणण्या दु:खी व्हावे,  या परि अनूभव दुजा कोणता सत्य समजण्या कामी न येई,  तेथ कुणाची कल्पकता धगधगणारे अंगारे हे,  जाळती जेथे काळीज शब्दांचे फुंकार घालूनी,  येईल कधी का समज मर्मा वरती घाव बसता,  सत्य येते उफाळूनी चेहऱ्यावरले रंग निराळे,  हलके हलके जाती मिटूनी त्या दु:खीताला जाणीव असते,  जीवनामधली निराशा कशी झेप घेवूनी समरस होतो,  इतर […]

श्री कृष्ण जन्मी सेवेसाठी स्पर्धा

चालली स्पर्धा साऱ्यांची,  प्रभूची सेवा करण्याची….।।धृ।। निशाराणी संचारी निद्रीत जाई पहारेकरी खट्याळ वारे धावूनी दारे दिली उघडूनी विज चमकूनी आकाशी   मदत होई वसुदेवाची….१ चालली स्पर्धा साऱ्यांची प्रभूची सेवा करण्याची   पावसाच्या पडती सरी पक्षी नाचती तालावरी कोकीळेचे सुरेल गान आनंदाने वातावरण नागराजा फना काढूनी   काळजी घेई नव बाळाची….२ चालली स्पर्धा साऱ्यांची प्रभूची सेवा करण्याची   स्पर्श […]

भावना उद्‍वेग

आकाशाला शब्द भिडले,  हृदयामधले भाव मनीचे चेतविता,  स्फोटक जे बनले देह जपतो हृदयाला,  सदा सर्व काळी धडकन त्या हृदयाची,  असे आगळी जमे भावना हलके तेथे,  एकवटूनी सुरंग लागता तीच येई,  उफाळूनी कंठ दाटता जीव गुदमरे आत रंग बदलती चेहऱ्यावरले, काही क्षणात उद्‌वेग बघूनी शरिर,  कंपीत होते हृदयातील भाव जावूनी,  मन हलके होते डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

दया प्रेम भाव

दया प्रेम हे भाव मनी,  जागृत कर तू भगवंता तुला जाणण्या कामी येईल,  हृदयामधली आद्रता शुश्क मन हे कुणा न जाणे,  धगधगणारे राही सदा शोधत असता ओलावा हा, निराश होई अनेकदा पाझर फुटण्या प्रेमाचा तो,  भाव लागती एक वटूनी उचंबळणारे ह्रदय तेथे,   चटकन येईल मग दाटूनी दया प्रेम या भावांमध्ये,  दडला आहे ईश्वर तो मनांत येता […]

सतत बरसणारी दया

प्रभू दयेची बरसात,   चालू असते सतत ज्ञानाची गंगोत्री वाहते,   पिणाऱ्यालाच ती मिळते प्रत्येक क्षण दयेचा,   टिपणारा ठरे नशिबाचा जलात राहूनी कोरडे,   म्हणावे त्यास काय वेडे फळे पडतां रोज पाही,   त्याची कुणा उमज न येई परि न्यूटन एक निघाला,   बघे गुरुत्वाकर्षण शक्तीला चहा किटलीचे झाकण हाले,   स्टिफनसनने इंजीन शोधले जीवनातील साधे प्रसंग,  शास्त्रज्ञांची बनले अंग प्रभू असतो […]

विसरण्यातील आनंद

विसरण्यातच लपला आहे,  आनंद जीवनाचा आठवणीचे द्वार उघडता, डोंगर दिसे दु:खाचा…१ दृष्य वस्तूचे मिळता ज्ञान, असे जे बाह्य जगीं आकर्षण त्याचे वाटत असते, सदैव आम्हां लागी….२ वस्तूच्या त्या होवूनी आठवणी,  सुख देई आम्हांला क्षणिक असती सारे सुख,  दु:ख उभे पाठीला…३ उपाय त्यावरी एकची आहे,  विसरून जाणे आठवणी विसरूनी जातां त्या सुखाला,  दु:खी होई न कुणी…४ एकाग्र […]

भीतीपोटी कर्म करता

भीतीपोटी सारे करतां असेच वाटते….।।धृ।। विवेकानें विचार करा, तुम्हांस हे पटते   त्रिकाळ चाले पूजा अर्चा प्रभूविषयी होई चर्चा बालपणींच पडे संस्कार सारे देण्या समर्थ ईश्वर कृपे वाचूनी त्याच्या, तुम्हां सुख दुरावते….१ भीतीपोटी सारे करता, असेच वाटते,   चूक असे हे ठसें मनाचे कर्म ठरवीं तुम्हींच तुमचे सहभाग नसे यात प्रभूचा सारा खेळ असे तो मनाचा […]

ध्यान

ध्यान कसे लावावे,  मार्ग असे मनोहर सुलभ ते समजावे, त्याचे मिळण्या द्वार…..१ स्वच्छ एक आसन,  शांत जागी असावे मांडी त्यावर घालून,  स्थिर ते बसावे…२ लक्ष्य केंद्रीत करा,  तुमच्या श्वासावरी कसा फिरे वारा,  आत आणि बाहेरी…३ साक्षी तुम्ही बना, श्वासाच्या हालचालीत शांत करिल मना, बघून प्राण ज्योत…४ काहीही न करावे, यालाच म्हणती ध्यान करण्यास तुम्ही जावे,  जाईल […]

सुदाम्याला ऐश्वर्य

गरिब सुदामा बालमित्र तो,   आला हरीच्या भेटीला बालपणातील मित्रत्वाची,   ओढ येवूनी मनाला….।। छोटी पिशवी घेवूनी हाती,    पोहे घेतले त्यात फूल ना फुलाची पाकळी घ्यावी,   हीच भावना मनांत….।। काय दिले वहीनींनी मजला,  चौकशी केली कृष्णाने झडप घालूनी पिशवी घेई,   खाई पोहे आवडीने….।। बालपणातील अतूट होते,   मित्रत्वाचे त्यांचे नाते मूल्यमापन कसे करावे,  उमगले नाही कृष्णाते….।। समोर असता सुदामा, […]

1 2 3 17