मराठीसृष्टीचे लेखक डॉ. भगवान नागापूरकर यांच्या कवितांचा हा संग्रह.

कीटकाचे ब्रह्मांड

कीटक ते लहान असूनी रहात होते फळामध्यें विश्व तयाचे उंबर फळ जीवन घालवी आनंदे   १ ब्रह्मांडाची त्याची व्याप्ती उंबराच्या नसे पलिकडे ज्यासी ते अथांग समजले बघूनी त्या एका फळाकडे   २ माहित नव्हते त्या कीटकाला झाडावरची अगणित फळे सृष्टीतील असंख्य झाडे कशी मग ती त्यास कळे   ३ आपण देखील रहात असतो अशाच एका फळावरी हीच फळे असंख्य […]

बाळकृष्ण

रंगले माझे मन मुरारी नाम येई मुखीं श्रीहरी   //धृ// काळा सावळा रंग कोमल भासे अंग हास्य खेळते वदनीं तेज चमके नयनीं ओढ लागतां शरिरीं    //१// रंगले माझे मन मुरारी, नाम येई मुखीं श्रीहरी कंठी माळा चमकती मोर पिसे टोपावरती पायीं नुपुरे घालूनी नाचतो ताल धरुनी हातांत त्याच्या बासरी   //२// रंगले माझे मन मुरारी, नाम येई मुखीं […]

मुक्तीसाठीं

रुजला पाहीजे    विचार मनांत सारेच प्रभुचे    असे ह्या जगांत जो वरी आहे मी   माझे येथे असे त्या क्षणापर्यंत  स्वार्थ मनीं वसे स्वार्थयुक्त मन   मुक्त होत नसे मुक्ती येई पर्यंत   पुनर्जन्म असे बिंबता मनांत   माझे नाहीं कांहीं प्रभूचे समजता   आत्मा मुक्त होई डॉ. भगवान नागापूरकर 9004079850 bknagapurkar@gmail.com  

चिंतन

ज्याचे चिंतन आम्हीं करितो तोच ‘शिव ‘ ध्यानस्थ भासतो स्वानुभवे चिंतन करुनी चिंतन शक्ति दाखवितो   १ जीवनाचे सारे सार्थक अन्तरभूत असे चिंतनांत चिंतन करुनी ईश्वराचे त्याच्याशी एकरुप होण्यात   २ सारे ब्रह्मांड तोच असूनी अंश रुपाने आम्हीं असतो जेव्हां विसरे बाह्य जगाला तेव्हांच तयात सामावितो   ३ चिंतन असे निश्चीत मार्ग प्रभुसंपर्क साधण्याचा लय लागूनी ध्यान लागतां आनंदीमय […]

जगाचा निरोप

काळ येतां वृद्धपणाचा,  विरक्तींची येई भावना । निरोप घेण्या जगताचा,  तयार करीत असे मना  ।।१।। वेड्यापरी आकर्षण होते,  सर्व जगातील वस्तूंवरी । नाशवंत त्या, माहित असूनी,  प्रेम करितो जीवन भरी ।।२।। जीवनांतील ढळत्या वेळीं,  जेव्हां वळूनी बघतो मागें । मृगजळासाठीं धावत होतो,  जाणून घेण्या सुखाची अंगे ।।३।। प्रयत्न केले जरी बहूत,   हातीं न लागे काहीं । […]

जन्मापूर्वी चाऱ्याची योजना

योजना करी चाऱ्याची, मुख देण्याचे आधी, तुझ्या दयेची किमया, कळली न कुणा कधीं….१, बदल करूनी शरिरी, मातृत्वाचे भरतो रंग, क्षिराचा देई साठा, पुलकित करूनी अंग…२, सदैव तयार राहूनी, दाना देई भूमाता, कुणी न उपाशी राही, काळजी घेई विधाता….३, जन्म देवूनी साऱ्यांना, पोषण तोच करितो अनंत उपकार करूनी, ऋणी आम्हा ठेवतो…४ डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com

कोण हा कलाकार ?

न पोंहचे झेप विचारांची,   टिपण्या त्याचेच सौंदर्य अप्रतीम सृष्टीचा तो कर्ता,   शोधण्या तयासी मन जाय थवेच्या थवे उडत जातां,   पक्षी दिसती आकाशीं विहंगम ते दृष्य भासे,   आनंदूनी टाकती मनासी बघतां संथ नदीकडे,   लय लागूनी जात असे प्रचंड बघूनी धबधबा,   चकीत सारे होत असे ऐटदार तो मयुर पक्षीं,   आकर्षक ते नृत्य दाखवी सप्तरंगाचे इंद्रधनुष्य,   काळजाचा ठाव घेई […]

तुझे तुलाच अर्पण !

तुझेच घेऊनी तुलाच द्यावे,  भासते ही रीत आगळी  । उमजत नाही काय करावे,  तुझीच असतां सृष्टी सगळी  ।।१।। वाहणाऱ्या संथ नदीतील,  पाणी घेऊन अर्घ्य देतो । सुंदर फुले निसर्गातील,  गोळा करुन चरणी अर्पितो ।।२।। अन्न ग्रहण करण्यापूर्वी,  नैवेद्य तुजला दाखवितो । जगण्याचा तो मार्ग दोखवी,  ह्याचीच पोंच आम्ही देतो ।।३।। विचार ठेवूनी पदोपदीं,  साऱ्यांचा तूं असशी […]

ज्ञानाग्नि पेटवा

हातातील काडी    घासतां  पेटीवरी अग्नि त्याच्यातील   ज्वाला त्या धरी लपलेला अग्नि     घर्षणाने पेटतो अज्ञान झटकता    ज्ञानी उजाळतो चितांत असतो     प्रभू सदैव शांत ओळखण्या त्यासी   लागताती संत संत हाच गुरु        मार्गदर्शक असे चित्तातील प्रभूला     जागवित असे उजळण्या मन   घर्षण लागे संताचे पेटवा ज्ञानाग्नि     सार्थक होई जीवनाचे — डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com

गीता – जीवनाची एक उकल

रणभूमीवर समर प्रसंगी      मृत्यु असता सामोरी जीवनांची तत्वे सांगती       गीते द्वारे श्रीहरी //धृ// अर्जुन असूनी महारथी         द्विधा झाली मनःस्थिती सगे सोयरे तेथे बघूनी          खालती बसला निराशूनी कसे मारुं मी माझेच सारे        भगवंताला प्रश्न विचारी //१// जीवनाची तत्वे सांगती गीते द्वारे श्रीहरी कुणीही नाही कुणाचे येथे        नाते गोते क्षणिक भासते सत्ता येथे चालते प्रभुची          खेळणी सारी ठरते […]

1 2 3 5