मृगया

जीव काढून घ्यायचा आणि विचारायचं जिवंत आहेस का…? किती सोयीस्कर बदलतोस भूमिका तुझी…? बेफाम वादळात… शिड म्हणून वापरायचं आणि म्हणायचं तुटते आहेस का…? किती ग्राह्य धरायचं तुला…? अग्नी पंखांची भरारी व्हायची मी आणि म्हणायचं माझ्यासाठी फडफडशील का…? सुंदर अविष्काराचं चिञ व्हायचं… आणि म्हणायचं भावनांचे रंग भरशील का…? वास्तवाच्या तप्त अग्नीत झोकायचं आणि म्हणायचं सोसशील का…? एकतानतेत […]

सम्राज्ञी

तुझं असं येणं सोसवत नाही मला … प्रारब्धाचे आसूड झेलत उन्मादाचा प्रपात कोसळत असतांना , तुझं माझ्यासाठी येणं… सोसवत नाही मला … बेबंद समाजाचा माज उतरवताना तुझी होणारी तगमग, सोसवत नाही मला …. रूढी,परंपरा यांच्या शृखंला अलगद सोडवतांना रक्तबंबाळ झालेेली तुझी नाजूक पावलं पहावत नाहीत मला …. येशील कधी तरी तेंव्हा साम्राज्ञी सारखी ये …. माझ्या […]

1 2