Avatar
About aarteechalak
Education. B.com

माणसानं कसं वागावं ?

माणसाला माणुसकीचं वागणं कळावं। माणसानं कसं माणसासारखं वागावं।। माणसाचे शरीर अमोल किंमतीचं पशु-पक्ष्यांपेक्षा खूपच मोलाचं माणसाच्या हातून चांगलंच घडावं माणसानं कसं माणसासारखं वागावं।। माणसाच्या वागण्यात स्वार्थ नसावा माणसानं आचरणात बदल करावा आपल्या आचरणातून इतरांना सांगावं माणसानं कसं माणसासारखं वागावं।। माणसानं नजरेतून चांगलच पहावं चांगलच ऐकावं,चांगलच बोलावं चांगलं वाईट माणसाला कळावं माणसानं कसं माणसासारखं वागावं।। माणसानं चंचल […]

दान

दान मागावं मागावं दान भक्तीच मागावं। दान द्यावं ते द्यावं दान नेत्राचं द्यावं।। दान मागावं मागावं दान माणुसकीचं मागावं। दान द्यावं ते द्यावं दान रक्ताचं द्यावं।। दान मागावं मागावं दान प्रेमाचं मागावं। दान द्यावं ते द्यावं दान अर्थाचं द्यावं।। दान मागावं मागावं दान सन्मानाचं मागावं। दान द्यावं ते द्यावं दान वस्त्राचं द्यावं।। दान मागावं मागावं दान […]

सारे आपलेच बंधू !

परिसरातील सगळीच माणसं खूप चांगल्या स्वभावाची असतात, असा एक गोड गैरसमज करून घेऊन आपण स्वतःला घडवलं. तर त्यामुळे भांडण करणं आणि कुणाला पाण्यात पाहणं, उखाळ्या-पाखाळ्या काढणं हे आपल्या स्वधर्माच्या/स्वभावधर्माच्या विरुद्धच होऊन जातं. […]

सारे आपलेच बंधु !

… म्हणून ज्या पद्धतीने आपण घरातील लोकांना आपलं म्हणून माफ करतो त्या पद्धतीनेच या समाजाला देखील आपल्याला माफ करता आलं पाहिजे. […]

माणूस आणि सुगंध

माणसाचे व सुगंधाचे एक अतूट नाते असावे त्याच्याच जीवनगाणे खुशाल असावे ।।धृ।। सुगंध…. माणसाला हवाहवासा वाटणारा आपल्याच मस्तीत वावरणारा घ्यावा तितका कमीच वाटणारा एकांतातही आसपास दरवळणारा सुगंध…. आयुष्याच्या वाटेवरील सुख-दुःखाचा झरा मोर-लांडोरीच्या बेधुंद नर्तकीचा पिसारा फुलांच्या कोमल त्वचेच्या आठवणी जपविणारा निसर्ग आणि नात्यांची मखमली वाढविणारा सुगंध…. माणसाचे मन सैरावैरा पळविणारा निसर्गाशी बांधून ठेवणारा दुखणी विसरायला लावणारा […]

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..