नवीन लेखन...
Avatar
About विलास सातपुते
मुद्रक, प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, साहित्यिक (कवी,लेखक), संतचित्रकार, व्याख्याता व संस्थापक अध्यक्ष, महाकवी कालिदास प्रतिष्ठान, पुणे 41. व्यवसायात आजपर्यंत 1077 पुस्तकांचे मुद्रण केले आहे. स्वतःची 16 पुस्तके प्रकाशित आहेत.

समर्पण

फुलांसारखे फुलत जगावे ब्रह्मांडाला गंधाळीत रहावे सृजनाचा अविष्कार आगळा विश्वात्म्याला सदैव स्मरावे… विलोभनिय ही अदा सृष्टीची त्या सौंदर्यात भुलुनी जावे साक्षात्कार सारा चैतन्याचा सुखामृताला प्राशित रहावे… निसर्गाचेच तत्व निरागस ते हॄदयांतरी जपत रहावे जीवा जगवितो तो कृपाळू निरंतर त्याला भजत रहावे… फुलांसारखे फुलता फुलता निर्माल्यातही सुख मानावे समर्पणात सौख्य आल्हादी याचे भान नित्यची असावे… ******** — […]

भावनांचा गहिवर

विसावता क्षितिजी तेजोगोल अस्ताचलावर केशररंगी अंबर मनभावनांची उलघाल अंतरी सावळबाधी सांजाळ वेदिवर…. मंदमंद धुसर ती कातरवेळा जीवनसंध्येचा हा भास सुंदर घोंगावते आठवांचे मोहोळ उभा सामोरी तो मुरलीधर… अंतर्यामी आज घुमते पावरी लोचनी तरळतो श्यामलसुंदर आज आठविती मित्र सगेसोयरे उचंबळतो भावनांचा गहिवर… ********* — वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908)  रचना क्र. ३२८ ११/१२/२०२२

निर्मळ जीवन

जन्मोजन्मीचा हा जन्म मानवी हसत सरावा उधळीत सुखाला मनी नसावा भाव दुजेपणाचा क्षणोक्षणी जपावे मनामनाला साधेसुधे निर्मळ जीवन असावे शांतवीणारे तनमनांतराला भौतिक सुखदा ही क्षणभराची असो शाश्वताचा ध्यास जीवाला आत्ममुख आपण होत रहावे उगा दोष देवू नये कुणाला जीवाजीवा प्रेम देत जगावे जगी जपत रहावे मानवतेला ******** — वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908)  रचना क्र. ३२७ १०/१२/२०२२

हवीहवीशी मनास शांती

हळूच पाऊली येते संध्या जाते बिलगत यामिनिला विलोभनिय ते प्रहर सारे चाहुल निरवतेची सांजेला…. हवीहवीशी मनास शांती मिठित घेते काळोखाला अनाहत अबोली एकरूपता कुरवाळीते जीवाजीवाला… भावगंधल्या त्या प्रीतभावनां सजवुनी जाती मनामनाला आत्मानंदी साक्षात्कार सुंदर अंतरी उधाण येते आनंदाला…. ********* — वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908)  रचना क्र. ३२६ ९/१२/२०२२

सांजवेळ

बरेच काही माझे पण मालकी कुठेच नाही जीव जरी माझा तरी त्यावर सत्ता माझी नाही सारे आपुले म्हणुनी नाती हॄदयी जपत राहिलो मृगजळ होते सारे आपुले कुणीच भासत नाही प्रारब्ध भाळीचे अगदी सहजी भोगुनी झाले आता भोगण्यासारखे तर काहीच उरले नाही जगताना रोज रोज पाहतो हसरे बेगडी चेहरे पण निर्मळ प्रसन्न खरा चेहरा कुठेच दिसत नाही […]

साक्षात्कार

जे होणार ते ते विधिलिखित आहे म्हणुनी कां काही करायचेच नाही देईल हरि मला माझ्या खटल्यावरी हा साक्षात्कार अजुनी झाला नाही श्वास हे जीवनी कायमचे विरणारे हरविलेला क्षण कधी परत येत नाही संदिग्ध वाटेवरी चालावेच लागते रेखा भाळीची बदलता येत नाही जीवन सुखदुःख वेदनांचेच सरोवर सामर्थ्याने तरण्याविना पर्याय नाही मन, भावनांच्या लाटांशी खेळणारे प्रारब्धाच्या गतीविना झुलत […]

सत्यार्थ जीवनाचा

आजकाला थोडेच व्यक्त होण्यात मजा आहे इथे उगा व्यर्थ वाचाळपंचविशिचे वावडे आहे सर्वार्थीच हितावह मंत्र , मौनं सर्वार्थ साधनम आज इथे कुणाचेच कुणाला काय पडले आहे संसारी रोज रोज नवनवीन समस्यांचे कोड़े चिंतित जीवाला नित्य सामोरी जायचे आहे विज्ञानयुगी कालचेही आज कालबाह्य ठरते जगणे आज सर्वार्थांने सर्वापुढे आव्हान आहे केवळ पैशानेच कां ? सुखाचे रांजण भरती […]

वाटसरु

लोचनातुनी ओघळता मौन तुझे प्रीत अर्थवाही अश्रुतुनी पाझरते तूं ही अशीच अबोली सुंदर मुग्धा तुला शोधण्या ही नजर भिरभीरते ग्रहगोलांच्या अवकाशी भास तुझे संध्याछायेत तुझेच रूप ओसंडते मनगवाक्षी कवडसेच तव प्रीतीचे अंतरंग माझे भावस्पर्शी दरवळते जन्मोजन्मीचे नाते ऋणानुबंधी मनांतराला अलवार कुरवाळीते अशीच सुंदर मौनी प्रीत लाघवी या श्वासाला शांत जगवित रहाते ********* –वि.ग.सातपुते.(भावकवी) (9766544908) रचना क्र. […]

सुखदुःखात मी नित्य डूंबलो

सुखदुःखात मी नित्य डूंबलो अंतरी वेदनांच उरली नाही वाटसरु मी अनवट वाटेवरचा चालायचे कधी थांबलो नाही जगणारा मी एक मुक्त कलंदर दु:श्वास कुणाचाच केला नाही जीणे रिते , खरे सुखशांतीचे मी हव्यासात गुंतलोच नाही निर्माल्य जळात मुक्त वाहते हे सत्य शाश्वत लपले नाही जन्म उदरी तर अंत स्मशानी हा न्याय कुणास चुकला नाही ******** –वि.ग.सातपुते.(भावकवी) (9766544908) […]

कृतार्थ जीवन

क्षणक्षण येते तुझीच आठवण देवा सत्य तुची ब्रह्मांडी दिगंतर जगव्यवहारी मी जगत रहातो त्या जगण्यावीण नाही गत्यंतर जगता जगताच कळूनी चुकते आणि मीच येतो त्वरी भानावर दिल्या घेतल्याचेच हे जग सारे अनुभवांती उलगडती प्रीतपदर सुख दुःख जन्मता सदा सोबती भाळी प्रारब्धाचे भोगणे निरंतर हा जन्म विवेकी जगण्यासाठी खुणगाठ मनी माझिया निरंतर मुक्तीमोक्ष जरी कुतार्थ जीवन भगवंता […]

1 2 3 43
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..