गाव तेथे ग्रंथालय

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम १९६७ अन्वये ग्रंथालय संचालनालय या विभागाची स्थापना करुन राज्यात सार्वजनिक ग्रंथालयाची स्थापना, परिरक्षण, संघटन, नियोजन आणि विकास यांची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयाकडे सोपविण्यात आलेली आहे.

राज्य शासनाच्या गाव तेथे ग्रंथालय या घोषवाक्यानुसार स्थापन करण्यात आलेली ही ग्रंथालये नागरिकांना विविध स्तरांवर विनामूल्य सेवा देत आहेत.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*