श्री परशुरामस्तोत्रम

श्री परशुरामस्तोत्रम । Parshuram Storam

निर्मिती : वासुदेव शाश्वत अभियान, वसई
संकल्पना : सद्गुरू चरणरज पाध्ये काका
स्तोत्र पठण : श्री मकरंद दामले

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*