मोरुची मावशी

Writer: Acharya Atre Director: Dilip Kolhatkar. Music: Ashok Patki Artist: Vijay Chavan, Prashant Damle, Pradeep Patwardhan, Suresh Takle, Vijay Salvi, Vasanti Nimkar, Roshni Murkar, Chetna Gadgil, Shilpa Parkar, Narayan Sardal Video Director: Mangesh Kadam

तो मी नव्हेच

Writer: Sahitya Samrat Achrya Atre. Mo. Ga. Ranganekar. Artist: Prabhakar Panshikar, Janvi Panshikar, Judit Benjamin, Mohini Panshikar, Neelima Damle, Shreekrishna Dalvi, Vasudev Joshi, Shyam Joshi, Nandu Kulkarni, Gauru Dalvi, Raja Karle, Bipin Talpade, Appa Gajmal, […]

सखाराम बाईंडर

Storyline:- One of Vijay Tendulkar’s most controversial plays, Sakharam Binder was first staged in 1974. It tells the story of the book-binder Sakharam who takes home a series of women after they have been thrown […]