आम्हा सात भावंडांचे ‘पोरवयातले’, थोर उद्योग!

गदिमा एव्हढे संतापी, पण त्यांनीसुद्धा आमच्या ‘दंगेखोरपणापुढे’ हात टेकले होते. शेवटी त्यांनी यावर एक् ‘जालिम्’ ऊपाय शोधून काढला…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*