v-308

वेडी माणसे सुखाच्या शोधार्थ दूरदूरपर्यंत भटकत जातात. शहाणी माणसे सुख आपल्या पायाखाली रुजवतात.
— जेन्स ओपेनहाईम

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.