V-0019

स्वत:चा विकास करा. ध्यानात ठेवा की, गती आणि वाढ हीच केवळ जिवंतपणाची लक्षणे होत.
— स्वामी विवेकानंद