j-639

शाळेतल्या एका नाटकामध्ये काम करुन एक मुलगा राजांच्या वेषातच शाळेतुन घरी परत आला…
आणि आईला म्हणाला…
“मां साहेब,
आम्ही ‘शी’ ला जाऊन येतो”
आई: “थांबा राजे…
ती वाघनखे काढून ठेवा…
नाहितर ढुंगणाचा अफजल खान होईल…”