J-3577

पक्का मुंबईकर असण्याचे व्यवच्छेदक लक्षण कुठले ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
आयुष्यभर पुण्याला शिव्या घालून नंतर पुण्यातच घर घेणे
आणि उरलेल्या शिव्या पुण्यात राहूनच तिथल्या उत्तम आयुष्याचा लाभ घेत घेत घालणे.