J-003

smily-01-50pix“सरबत घेणार का?” घरातल्या छोट्या मुलाने विचारले.
“मुळीच नाही.”
“का?”
“थंड गोष्टी मला सोसत नाहीत.”
“तर मग हा माझा ग्लास धरा. मी जरा बुटाचे बंद बांधून घेतो.”

That doesn’t mean it’s not a good idea though, and thanks mspy iphone to the power of the app store it’s now possible