v-0003

Sane Guruji

खेळात आपण अनेक गोष्टी शिकतो. लहान-थोर सारे विसरतो. आसक्ती विसरतो. खेळ म्हणजे निष्ठा. खेळ म्हणजे सत्यता. खेळ म्हणजे स्वत:चा विसर.
— साने गुरुजी