Important Links

Here are the important Links which are frequently used for managing Marathisrushti.com :

Author Registration Related :

नवीन लेखकांना नोंदणी केल्याची माहिती देण्यासाठी इ-मेल
Form to intimate New Author about Registration


ज्या लेखकांनी नोंदणी केली आहे मात्र सध्या लिहित नाहीत त्यांना पाठवण्याचे इ-मेल 
Form to Remind Authors who have registered but are not writing now


ज्या लेखकांनी नोंदणी केली आहे मात्र लिहिण्याचे प्रमाण कमी आहे त्यांना पाठवण्याचे इ-मेल
This form is to Remind Old Authors to write more frequently


नव्या लेखकांना आमंत्रित करण्यासाठी पाठवण्याचे इ-मेल
Form to Invite New Authors to Register and Write