जीवन एक “जाते”

जात्याच्या पात्यामध्ये, भरडला जाई दाणा  । दोन चाकांत येईल,  मोडेल त्याचा कणा  ।। जीवन मृत्यूची चाके,  सतत फिरत राही  । येई जो मध्ये त्याच्या,  मागे न उरेल काही  ।। मध्यभागी राही स्थिर,  आंस त्यास म्हणती  । वरचे चाक फिरे,  त्याच्या भोवती  ।। आंसाजवळील दाणा,  दूर तो चाकापासूनी  । परिणाम चाकाचा तो होईल,  मग कोठूनी  ।। जन्म […]

आमचे खेळ

या मित्रांनो सारे या,    सर्व मिळूनी खेळू या   ।।धृ।। खेळ आमच्या देशाचे       गरिबांसाठी सोईचे  । मैदान नको मोठे ते         वस्तूही अल्प लागते  ।।  खेळांना त्या    समजून घ्या– १—  या मित्रांनो सारे या,  हुतुतूचा खेळ बघा       दोन गट, छोटी जागा  । स्पर्श रेषा ओलांडूनी      ह्तुतू म्हणती तोंडानी  ।। एकाच दमात   भिडू मारू या –२— या मित्रांनो सारे […]

 लोपलेले श्रेष्ठत्व

डोळे उघडून बघा तुम्हीं    आपल्या देशाला  । महानतेची परंपरा    दिसेल तुम्हाला  ।। जगातील श्रेष्ठ देश म्हणूनी    नाव होते त्याचे  । आज विसरलो महत्त्व सारे    आपल्या पूर्वजांचे  ।। दोष असेल त्यांचा कांहीं    सोडून  द्यावा  ।। परि अभिमान हा परंपरेचा   मनात ठेवावा  । डोळ्यांनी जे बघतो सारे    सत्य  समजता  ।। कर्ण ऐकवी आम्हांस ज्ञान जे    चूक  ठरविता  । कित्येक गोष्टीची उकलन होती   वेदामध्ये आपल्या  ।। परि पुराणातील वांगी समजूनी    फेकून त्या दिल्या  । आमचे जवळील ज्ञान गंगाजळ    आम्ही  विसरतो  ।। परकियांची कास धरूनी    वाट  भटकतो  । ते तर आहे महाठगते     वेद नेई चोरूनी  ।। पिऊनी आमचीच ज्ञान गंगा    चाले मान उंचावूनी  । विचार करावा थोडा याचा    शांत चित्ताने  ।। […]

‘शक्ती’ हेच ईश्वरी रुप

तप्त सळई स्पर्ष करीतां ,   चटका देई शरीराला  । सुप्त अशी औष्णिक शक्ति,   आस्तित्व दाखवी त्या वेळेला  ।। वीजा चमकूनी गर्जती मेघ,   लख्ख उजेड सारते काळोख  । प्रकाश नि ध्वनीच्या लहरी,   आस्तित्वाची दाखवी झलक  ।। साधी असे तार तांब्याची,   झटका देई विद्युत असतां  । विद्युत शक्तीचा परिणाम,  जाणवी देहा प्रवेश करतां  ।। झाडावरले पडता फळ,  भूमी […]

देह – एक महान वस्ती

सात कोटीची वस्ती असूनी,  सुंदर वसले शहर एक  । प्रत्येक जण  स्वतंत्र असूनी,  कार्ये चालती तेथे अनेक  ।। सुसंगता शिस्तबद्ध   साह्य करिती एकमेकांना  । शत्रूची चाहूल येतां,  परतूनी लाविती त्या घटना  ।। अप्रतिम  शहर असूनी,  नाव तयाचे असे  ‘पुरूष’  । ‘पुरू’ म्हणजेच गाव असूनी,  मालक त्याचा आहे ‘ईश  ।। अशीच अगणित शहरे, या अथांग विश्वाच्या शरीरी  […]

क्षण भंगूर जीवन

ठसका लागून प्राण जातो,   घशांत अडकून काही तरी  । क्षणांत सारा खेळ आटपतो,   धडपड केली किती जरी  ।। हृदय जेव्हा बंद पडते,   उसंत न मिळे एक क्षणाची  । केवळ तुम्हीं चालत असतां,   यात्रा संपते जीवनाची  ।। कांचेचे  भांडे निसटता,   तुकडे त्याचे होऊन जाती  । देहाचा काय भरवसा,   जेव्हां सांपडे अपघाती  ।। वाढ करण्या शरीराची,  पडत असती […]

 वातावरण

विचारांची उठती वादळे  । अशांत होते चित्त सदा  ।। आवर घालण्या चंचल मना  । अपयशी झालो अनेकदां  ।।   विषण्णतेच्या स्थितीमध्यें  । नदीकांठच्या किनारीं गेलो  ।। वटवृक्षाचे छायेखाली  । चौरस आसनावरी बसलो  ।।   डोळे मिटूनी शांत बसतां  । अवचित घटना  घडली  ।। विचारांतले दुःख जाऊनी  । आनंदी भावना येऊं लागली  ।।   एक साधूजन ध्यान […]

देह ईश्वरी रूप

स्नान करूनी निर्मळ मनीं,   दर्पणापुढे  येऊन बसला  । जटा साऱ्या एकत्र बांधूनी,   भस्म लाविले सर्वांगाला  ।। ओंकाराचा शब्द कोरला,   चंदन लावूनी भाळावरती  । रूद्राक्षाच्या माळा बांधल्या,   गळा हात नि शिरावरती  ।। वेळेचे भान विसरूनी,   तन्मय झाला रूप रंगविण्या  । प्रभू नाम घेत मुखानें,  नयन आतूर छबी टिपण्यां  ।। पवित्र आणि मंगलमय,  वाटत होते स्वरूप बघूनी  । […]

शिखरावरी बांधली मंदिरे

विचारांच्या उठती लहरी,   वलये त्यांची होत असती  । सुविचारांची वलये सारी,    नभाकडे जात दिसती  ।।   पवित्र निर्मळ विचारांच्या,   तरल अशा लहरी असती  । अशुद्ध साऱ्या विचारांची,   जड लहरी तळात राहती  ।।   फार पूरातन काळी देखील,   उकल दिसते या गोष्टीची  । पवित्रतेच्या सर्व स्थळांनी,   शोधली जागा शिखरावरची  ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०    

खरा एकांत

निसर्गाचा अप्रतिम ठेवा,   नदीकाठच्या पर्वत शिखरीं  । बाह्य जगाचे वातावरण,   धुंदी आणिते मनास भारी  ।।   त्याच वनी एकटे असतां,   परि न लाभे एकांत तुम्हांला  । चित्तामध्यें वादळ उठतां,   महत्त्व नव्हते बाह्यांगाला  ।।   खडखडाट सारा होता,    दैनंदिनीच्या नित्य जीवनी  । समाधानी जर तुम्हीं असतां,   शांतता दिसते त्याच मनीं  ।।   एकांततेची खरी कल्पना,   मनावरती अवलंबूनी  […]

1 2 3 9
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..