परमोच्य बिंदु

ऊर्जा शोषत असतां पाणी उकलन बिंदूवर येते पाण्याचे रुप बदलूनी बाष्प त्यांतून निघूं लागते   एक सिमा असे निसर्गाची स्थित्यंतर जेव्हां घडते एक स्थीति जावून पूर्ण दुजामध्ये ती मिळून जाते   तपोबलाची ऊर्जा देखील प्रभूमय ते सारे करिते परमबिंदूचा क्षण येतां साक्षात्कार तुम्हां घडविते   तुम्ही न राहता, तुम्ही त्या वेळीं ईश्वरमय  होऊन जाता सारे परि […]

 शब्दाची ठिणगी

ठिणगी पडूनी पेटे ज्वाला,   आकाशाला जावूनी भिडती नष्ट करूनी डोंगर जंगल,    हा: हा: कार तो माजविती…१ शब्दांची ही ठिणगी अशीच,   क्रोधाचा तो वणवा पेटवी मर्मघाती तो शब्द पडतां,   अहंकार तो जागृत होई…२, सूड वृत्तीचा जन्म होवूनी,    वातावरण ते दुषीत होते संघर्षाचा अग्नी पेटूनी ,   जीवन सारे उजाड करिते…३, कारण जरी ते असे क्षुल्लक,    विनाश व्याप्ती होई […]

वेळेची ढिलाइ कामाची किमया

हपालेल्या निष्ठूर काळा,  समाधानी तू कसा होशील बळी घेण्याचे सत्र तुझे ते,  केंव्हां बरे तू थांबवशील ?…१, नित्य तुला तें भक्ष्य लागते,  वेध घेई तू टिपूनी त्याचा मिस्कीलतेने हासत जातो, गर्व होई तो स्वकृत्याचा….२, अवचित कशी ही भूक वाढली,  मात करूनी त्या वेळेवरी सुडानें तूं पेटूनी जावूनी,  बळी घेतले गरीबांचे परी….३, काळ येई परि वेळ न […]

देह बंधन – मुक्ती

बंधन मुक्तीसाठीं असतां,  बंधनात ते पाडून टाकी कर्मफळाचे एक अंग ते,  टिपतां राही दुसरे बाकी…१, साध्य करण्या जीवन ध्येय,  देह लागतो साधन म्हणूनी सद्उपयोग करूनी घेतां,  साध्य होईल हे घ्या जाणूनी…२, हिशोब तुमचा चुकून जाता,  तोच देह बनतो मारक विनाश करितो मागें लागतां, मिळविण्यास ते ऐहिक सुख….३, बंधन पडते आत्म्याभोंवती,  शरिरांतल्या वासने पायी वासनेच्या आहारी जातां, […]

जीवन मार्गातील अडसर

जीवनातील वाटे वरती,  कडेकडेने उभे ठाकले परि वाटसरूंना सारे ते,  यशातील अडसर वाटले…१, वाट चालतां क्रमाक्रमानें,  बाधा आणून वेग रोकती ध्येयावरल्या उच्च स्थळीं,  पोहचण्या आडकाठी करिती…२, षडरिपूचे टप्पे असूनी,  भावनेवर आघांत होतो सरळ मार्गाच्या विचाराला, आकर्षणाचा खेंच बसतो…३, पवित्र निर्मळ भावनेमध्ये,  रंगाच्या त्या छटा उमटती गढूळपणाच्या वातावरणीं,  सारे कांहीं गमवूनी बसती….४, थोडे राहता गाफील तुम्ही,  जाळ्यामध्ये […]

मोहमाया दलदल

दलदल होता चिखल मातीची,  पाय जाती खोलांत प्रयत्न तुमचे व्यर्थ जाऊनी ,  न होई त्यावर मात…१, सावध होवूनी प्रथम पावूली,  टाळावे ते संकट मध्यभागी तुम्ही शिरल्यानंतर,  दिसत नाही वाट….२, मोह मायेची दलदल असती, सदैव भोवताली चुकूनी पडतां पाऊल तुमचे, खेचला जातो खाली…३, जागृतपणाचा अभाव असतां,  गुरफूटूनी जातो मोहमायेच्या आकर्षक गुणाला,  बळी तोच पडतो….४, वेगवान त्या जीवन […]

उपयोगीता हेच मूल्य

चष्मा लावूनी करित होतां,  ज्ञानेश्वरीतील पारायण दृष्टीमधले दोष काढले,  चाळशीचा आधार घेवून….१, फूटूनी गेला एके दिवशीं,  चष्मा त्याच्या हातामधूनी पारायणे ती बंद पडली,  दृष्टीस त्याच्या बाध येवूनी…२, चालत असता सरळपणे,  दैनंदिनीचे कार्यक्रम खीळ पाडूनी बंद पाडी,  क्षुल्लक वस्तू क्षुल्लक दाम…३, वस्तूचे ते मूल्य ठरते, तिच्या उपयोगिते वरती तोलण्यास ते धन न लागे,  मूल्य मापन जेंव्हां होती….४ […]

कवच

आघात होवूनी परिस्थितीचे,  सही सलामत सुटत असे संकटाची चाहूल लागूनी,  परिणाम शून्य तो ठरत असे…१ दु:खाची ती चटकती उन्हे,  संरक्षणाची छत्री येई कोणती तरी अदृष्य शक्ती,  त्यास वाचवोनी निघून जाई….२ दूर सारूनी षडरिपूला,  मनावरती ताबा मिळवी प्रेमभाव तो अंगी करूनी,  तपशक्तीला सतत वाढवी…३ तपोबलाचे बनूनी कवच,  फिरत होते अवती भवती दु:खाचे ते वार झेलूनी,  रक्षण त्याचे […]

काजळी धरल्या वाती

तेवत होती ज्योत दिव्याची, प्रकाश देवूनी सर्व जनां आनंदी करण्या आनंद वाटे, तगमग दिसे तिच्या मना, शांत जळते केंव्हां तरी,  भडकून उठते कधी कधी फडफड करित मंदावते,  इच्छा दाखवी घेण्या समाधी जगदंबेच्या प्रतिमेवरती,  प्रकाश टाकूनी हास्य टिपते हास्य बघूनी त्या देवीचे,  चरण स्पर्शण्या झेपावते अजाणपणाच्या खेळामधली,  स्वप्न तरंगे दिसूनी येती दिव्यामधले तेल संपता,  काजळी धरल्या दिसे […]

वर्तमानीच करा

नियोजनाच्या लागून मागें,  भविष्याची आखतो चौकट कल्पकतेच्या आहारी जावून, चालण्या विसरे पावूल वाट….१, अनेक वाटा दिसूनी येती,  भविष्यामधळ्या कल्पकतेला वर्तमान त्या काळाकरिता,  जावे लागते एकाच दिशेला…२, उठूनी करा त्याच क्षणीं ते,  वृत्ति असावी अशीच सदा उद्यांवरती कार्य टाकतां,  मनीं उमटती विचार द्विधा…३, वर्तमान हा निश्चीत असता,  यश लाभते अनेकदा केवळ तुमची बघुनी धडपड,  साथ देईल ईश्वर […]

1 2 3 4