प्राणीमात्रा विषयी दया

चाललो होतो मित्रासह सहल करण्या एके दिनीं आनंदाच्या जल्लोषात आम्हीं गात होतो सुंदर गाणीं १ वेगामध्यें चालली असतां आमची गाडी एका दिशेने लक्ष्य आमचे खेचले गेले अवचित एका घटनेने २ चपळाईनें चालला होता काळसर्प तो रस्त्यातूनी क्षणांत त्याचे तुकडे झाले रस्त्यावरी पडला मरूनी ३ काय झाले कुणास ठाऊक सर्व मंडळी हळहळली जीव घेणाऱ्या प्राण्यालाही सहानुभूती ती […]

ढेकूण

ढेकूण एक ढेकूण मी पाहिला आपल्याच आईच रक्त शोषून पिणारा. बायकोच्या ताटा खालच मांजर झालेला…
[…]

1 252 253 254 255 256 274