Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

बचाव

सरडा चढला झाडावरती, सर् सर् सर्, करित करित लक्ष्य तयांचे फूलपाखरू,  फुलाभोवती होते खेळत….१ भक्ष्यकाची चाहूल मिळतां, भर् भर् भर् गेले उडूनी शोषीत असता गंध फुलांतील,  चंचल होते नजर ठेवूनी….२ व्याघ्र मावशी मनी  ही राणी,  म्याँव म्याँव म्याँव करित आली उंदीर मामा दिसत तिजला,  झेप घेण्या टपून बसली…३ शंका येता त्याला किंचीत,  झर् झर् झर् तो बिळात […]

श्रीकृष्णाचे जीवन

जीवन होते कृष्णाचे आगळे    विविधतेनें भरलेले सगळे गूढ, घनदाट जंगलापरी    सारे पैलू साकार करी जंगलामध्यें झाडे वाढती    छोटी छोटी झुडुपे उगवती पसरे सर्वत्र वेलींच्या जाळी   जल सांचूनी बनली तळी गोड, आंबट, तुरट फळे    सुंगधी तशीच उग्र फुले राघू, मैना, ससे, हरणे    तसेंच हिंस्र पशूंचे फिरणे जंगल दिसते भरलेले पूर्ण    बरे वाईट यांचे चूर्ण कृष्णाचे जीवन तसेंच […]

 आज-उद्या

‘उद्या’ साठी जगतो आम्हीं   राहून मृत्युच्या दाढी  । भविष्यांतील सुख कल्पूनी   आज सारे कष्ट काढी  ।।   ‘आज’ राहतो नजिक सदैव    ‘उद्या’ चालतो पुढे पुढे  । आज नि उद्या यांची संगत     कधीही एकत्र न पडे  ।।   कष्ट ‘आज’ चे शिरीं वाहूनी   ध्येय ‘उद्या’ चे बघती  । हातीं न कांही पडते तेव्हां     निराश सारे होती  ।। […]

डाग!

कितीही देशी शीतल चांदणे आनंदाचा ठरुनी मेरुमणी काट्यापरि हा मध्येंच ब डाग तुझा लक्ष्य खेचूनी   ठाऊक नाहीं कधीं कुणाला कसा लागला डाग उरीं पडला असेल चुकून देखील कुणी रंग उधळतां वेड्यापरि   शुभ्रपणाचा मानबिंदू हा डागरहित जीवन त्याचे केवळ एका डागापायीं सत्य झांकाळते कायमचे   मिटून जातां डागही मिटतो उरते मागें सत्य तेवढे परि पुसण्यासाठी […]

आनंदमय जाग

हलके हलके निशा जावूनी,  उषेचे ते आगमन होई निद्रेमधल्या गर्भामध्यें,  रवि किरणांची चाहूल येई…१, त्या किरणांचे कर पसरती,  नयना वरल्या पाकळ्यावरी ऊब मिळता मग किरणांची,  नयन पुष्पें फुलती सत्वरी…२, जागविती ते घालवूनी धुंदी,  चैत्यन्यमय जीवन करी हा जादूचा तो स्पर्श असूनी,  न भासे ही किमया दुजापरी…३   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४९७९८५०  

कष्टाचे मोल

कष्ट करुनी घाम गाळीतो,   शेतामध्यें शेतकरी समाधानाची मिळते तेंव्हा,  त्यास एक भाकरी   त्याच भाकरीसाठी धडपडे,  नोकर चाकर कष्टामधूनच जीवन होते,  तसेच साकार   कष्ट पडती साऱ्याना,   करण्या जीवन यशदायी विद्यार्थी वा शिक्षक असो,  अथवा आमची आई   अभ्यासातील एकाग्रता,   यास लागते कष्ट महान त्या कष्टाचे मोल मिळूनी,   यशस्वी होईल जीवन   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

आत्म्याचे बोल

काय आणि कसे बोलतो,  त्यांना माहीत नव्हते सहजपणे सुचणारे,   संभाषण ते असते….१, शिक्षण नव्हते कांहीं,  अभ्यासाचा तो अभाव परि मौलिक शब्दांनी,  दुजावरी पडे प्रभाव…२, जे कांहीं वदती थोडे,  अनुभवी सारे वाटे या आत्म्याच्या बोलामध्ये,  ईश्वरी सत्य उमटे….३   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०  

दु:खात सर्व शिकतो

दु:खातची शिकतो सारे, उघडोनी मनाची द्वारे दु:खा परी नसे कुणी,  जो सांगे अनुभवानी दु:ख मनावरी बिंबविते, वस्तूस्थितीची जाणीव देते दुसऱ्या परि अस्था देई, जाणीव ठेवूनी कार्य करि अधिकाराने माज चढतो,  खालच्यांना तुच्छ लेखतो जाता अधिकार हातातूनी, माणूसकीला राही जागूनी कष्ट करण्याची वृति येते,  सर्वांना समावून घेते श्रीमंतिमध्ये वाहून जाती, आरामाची नशा चढती गरिबी शिकवते मेहनत,  कष्टाने […]

मिष्किल तारे

चमकत होते अगणित तारे, आकाशी ते लुक लुकणारे लक्ष्य वेधूनी घेतां घेतां,  फसवित होते आम्हांस सारे….१ कधी जाती ते चटकन मिटूनी,  केंव्हां केंव्हां दिसती चमकूनी खेळ तयांचा बघतां बघतां, चित्त सारे गेले हरपूनी….२ एक एक ते जमती नभांगी,  धरणीवरल्या मांडवी अंगीं संख्या त्यांची वाढतां वाढतां,  दिसून येती अनेक रांगी….३ हसतो कुणीतरी मिश्कील तारा,  डोळे मिटतो दुजा […]

मग्न असलेले जग

मलाच वाटे – – जग मजलाच हांसते विचार करिता कळले  —  जगास फुरसत नसते  ।। धृ ।।   वेगांत चालते जग,    क्षुल्लक तुमचा सहभाग ह्या अथांग जनसागरीं,   कुणी न पुसती तुम्हांपरी आपल्यातच जग जगते विचार करिता कळले  —   जगास फुरसत नसते  ।। १।।   प्रत्येकांचे प्रश्न निराळे,    गर्क आहेत सोडविण्या सगळे उगाच होई भास मजला,    मनाचा […]

1 3 4 5 6 7 168