j-633

पुणेकर : उंदिर मारायचे औषध द्या.
दुकानदार : घरी न्यायचय का ?
पुणेकर : नाही…… उंदिर आणलाय सोबत. इथेच भरवतो.